top of page

Svensk Exegetisk Årsbok förmedlar högklassig exegetisk forskning till en i första hand svensk läsekrets. Styrelsen sätter en ära i att hålla årsbokens kvalité på hög internationell nivå. Sedan år 2012 publiceras tidskriften i Open Access, vilket innebär att du kan nå artiklarna från senaste numret i fulltext via hemsidan. Tidigare nummer av årsboken finns fritt tillgängliga för medlemmar.

 

Prenumerant på årsboken blir du genom att bli medlem i Svenska exegetiska sällskapet. Årsboken skickas då till dig tillsammans med en faktura – frakten är gratis för medlemmar.

 

Artiklar för publicering i årsboken insändes till redaktionssekreterare David Davage. Recensioner sändes till recensionsansvarige Lena-Sofia Tiemeyer. Anvisningar för medverkande, samt information om publicering och licenser finner du här.

Aktuellt nummer

Kommande nummer

Bibeln i politiken
87 | 2022
Framsida.png
Anvisningar för medverkande

Redaktionen tar tacksamt emot bidrag i form av såväl artiklar och recensionsartiklar som recensioner. Artikelmanus, samt recensionsartiklar sänds till David Davage. Manus skall sändas in elektroniskt, som Word-fil. Använd en allmänt förekommande font (t.ex. Times New Roman). För antika språk skall Unicode användas. För information om formalia, se nedan.

Sista inlämningsdatum för beaktande inför kommande årsbok är den 1 mars.

SEÅ accepterar artiklar på svenska, danska, norska, engelska, tyska och franska, samt recensioner på svenska (endast). Insända manus skall behandla frågeställningar relevanta för det bibelvetenskapliga fältet. Ett genusneutralt språk bör användas om möjligt. SEÅ gör ingen språkgranskning, varken när det gäller text på engelska eller nordiska språk, utöver den vanliga korrekturen.

Alla manus skall förses med ett försättsblad där författare, inklusive affiliering och kontaktuppgifter, titel, ett abstract på engelska på max 1500 tecken inkl. blanksteg, 5–10 nyckelord, samt totalt antal ord i artikel skall anges. I själva artikeln skall författarens namn inte förekomma. Omfånget på artikeln får inte överstiga 7.500 ord.

Insända artikelmanus genomgår en dubbelblind referentgranskning och besked om publicering meddelas normalt inom två till tre månader. Artiklar som publiceras omfattas av CC BY-NC-ND-licens, och artikelförfattaren behåller copyright och publiceringsrätter utan förbehåll. Ingen avgift tas ut av författaren för publicering.

Vill du recensera en bok skickar du en förfrågan till recensionsansvarig Lena-Sofia Tiemeyer, som fattar beslut kring bokens relevans för SEÅ och sköter kontakt med förlagen. Den färdigskrivna recensionen sänds sedan som Word-fil till recensionsansvarig och skall inte överstiga 8000 tecken inklusive blanksteg. I filen skall information om bokens författare, titel, förlagsort, förlag, tryckt format, antal sidor, pris, samt ISBN finnas.

Sista inlämningsdatum för publicering av recensioner i kommande årsbok är den 1 mars.

 

Formalia skall följa The SBL Handbook of Style, 2nd edition (2014), mer specifikt det fotnotsystem där fullständig information anges i den första not som hänvisar till en given källa. Följande hänvisningar använder sedan en förkortad form. För svenska förkortningar av bibliska böcker, se Kommentar till Nya testamentet (KNT).

 

För övriga frågor gällande förberedelse och insändande av artiklar, kontakta David Davage.

För medvekande

REDAKTIONSRÅDET

csm_teol-bvo_232783038f_edited_edited.pn

Blaženka Scheuer

Lunds universitet

redaktör

David Davage
Umeå universitet

redaktionssekreterare

Tobias Hägerland
(Göteborgs universitet)

Mikael Larsson
(Uppsala universitet)

Rikard Roitto
(Enskilda högskolan stockholm)

Miriam Sellén

(Umeå universitet)

Gunnar Samuelsson

(Göteborgs universitet)

lena-bild-personal.jpg

Lena-Sofia Tiemeyer
Örebro teologiska högskola

recensionsansvarig

Tidigare nummer

Årgång

86
85

84

83

82
81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

51–52

50

49

48

47

46

45

44

43

41–42

40

39

37–38

36

35

34

33

32

31

30

28–29

27

26

25

18–19

17

15

14

År

2021

2020
2019

2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1986-1987

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1976-1977

1975

1974

1972-1973

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1963-1964

1962

1961

1960

1953-1954

1952

1950

1949

Tema

Bortom det skrivna

Gamla manuskript i nya perspektiv

Emotioner i Bibeln
Översättning som tolkning

"När Bibeln skrevs om..."
Homeros och Bibeln

Judiska och kristna grupper i den grekisk-romerska världen

Etnicitet i Bibeln och i bibelvetenskaplig forskning

Offer i Bibeln

Receptionshistoria i den tidiga kyrkan

Apokalyptikens ansikten

Moseböckerna i aktuell forskning

Vägar till Jesus: minnesbilder och muntlig tradition

Qumranfynden 60 år

Psykologi och exegetik

Semitiska studier i Uppsala 400 år

Nomen et nomina: festskrift till Stig Norin

Bibeltolkning och antisemitism

Tidigare nummer
bottom of page